3.moduļa programma

Mācību kursa apraksts

Kā saglabāt psiholoģisko veselību un apgūt jaunas zināšanas un prasmes

Kursa mācīšanās mērķi

  1.      Sekmēt dzīves kvalitātes paaugstināšanu senjoriem padziļinot viņu izpratni par veselīgas novecošanās, kas balstās uz empīriski pamatotām teorijām un mūsdienu atziņām.
  2.      Veicināt indivīdu motivāciju veidot veselīgu dzīves veidu un pašefektivitāti, ka arī sniegt prasmes, lai regulāri īstenotu veselības uzvedību ikdienas dzīvē indivīdiem jaunā – senjoru dzīves posmā. 

Mācību kursa plānojums

Nodarbību tēmas 10. Nodarbību ilgums – 6 akadēmiskās stundas, no tām 2 stundas – diskusija, 4 stundas – praktiskās nodarbības.

Mācību kursa tematiskais plāns

Nr.

Tēma

 

Forma

 

Ilgums Skaits

Nodarbības mērķis

Mācību līdzekļi

1

Veselīga un aktīva novecošanās

 

Diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

 

Izprast novecošanās procesa būtību un aktīvas novecošanās  pamatprincipus.

Mācību klase ar datoru un projektoru, viens dators uz 2-3 kursa dalībniekiem, interneta pieeja.

2

Psiholoģiskā novecošanās, novecošanās process un tā uztvere.

 

Diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

 

Sniegt izpratni par novecošanās procesam raksturīgiem psiholoģiskajiem faktoriem.

Mācību klase ar datoru un projektoru.

3

Izziņas jeb kognitīvie procesi:

Kognitīvās funkcijas galvas smadzeņu normālas un patoloģiskas novecošanās kontekstā.

Kognitīvo funkciju trenēšanas un kompensēšanas metodes.

 

Diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

 

Izprast, kā mainās kognitīvās funkcijas novecojot; izprast, kādi faktori to ietekmē; iemācīties apzināties un pielietot kognitīvo funkciju uzlabojošas un uzturošas stratēģijas.

Mācību klase ar datoru un projektoru.

 

4

Veselīgie ieradumi. Veselības uzvedība.

 

 

Diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

 

Izprast, kā veidojas veselīgie ieradumi, kādi faktori to ietekmē un kā praktiski attīstīt veselīgos ieradumus.

Mācību klase ar datoru un projektoru.

5

Priekšstati par sevi.

 

Diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

 

Izprast savas resursus un iespējas tos aktualizēt un attīstīt.

Mācību klase ar datoru un projektoru.

6

Attiecības  ar citiem un sociālais atbalsts.

Diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

 

Izzināt savas attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem: ģimenes locekļiem, kolēģiem, draugiem, paziņām un savu lomu šajās attiecībās, ka arī izprast sociālā atbalsta nozīmi ikdienā un iespējas pilnveidot/paplašināt esošo atbalsta sistēmu.

Mācību klase ar datoru un projektoru.

7

Stress, tā pārvarēšana un veselība.

 

Diskusija / praktiska nodarbība

(6 ak. st.)

 

Sniegt izpratni par stresa nozīmi ikdienā un efektīvām stresa pārvarēšanas stratēģijām.

Mācību klase ar datoru un projektoru.

8

Māksla un emocijas I: labsajūtas veicināšana, pieredze ar mākslu, relaksācijas uzdevumi, aktivitātes ar iztēles un reminiscences elementu iesaisti, jaunu prasmju apguve:

1. Deju un kustību terapija.

2. Drāmas terapija.

Diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

 

Nodrošināt emocionālu un kognitīvu stimulāciju, kā arī labsajūtas pieredzi ar deju un kustību un drāmas terapijas elementiem.

Vingrošanas zāle.

9

Māksla un emocijas II: labsajūtas veicināšana, pieredze ar mākslu, relaksācijas uzdevumi, aktivitātes ar iztēles un reminiscences elementu iesaisti, jaunu prasmju apguve:

1. Mūzikas terapija.

2. Vizuāli plastiskās mākslas terapija.

Diskusija / praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

 

Nodrošināt emocionālu un kognitīvu stimulāciju, kā arī labsajūtas pieredzi ar vizuāli plastiskās mākslas un mūzikas terapijas elementiem.

Mācību klase ar datoru un projektoru.

10

Mērķu formulēšana, plānošana un īstenošana.

Kursa kopsavilkums, informācija par citiem mācību moduļiem, anketēšana.

 

Saruna/ praktiska nodarbība

 

(6 ak. st.)

 

Sniegt izpratni par mērķu formulēšanu, darbības plānošanu un īstenošanu.

Atgriezeniskās saites sniegšana mācību materiālu un procesu pilnveidošanai.

Mācību klase ar datoru un projektoru.