1.moduļa programma

Mācību kursa apraksts

Kā pārdzīvot adaptācijas periodu, aizejot pensijā, ieskaitot iespējas saņemt sociālo palīdzību un organizēt mazu uzņēmējdarbību, lai papildinātu savus ienākumu

Kursa mācīšanās mērķi

 1. Apzināties un pieņemt novecošanās procesu kā jaunu dzīves posmu, izmantot iespējas šo posmu dzīvot veselīgi un aktīvi
 2. Zināt, kur un kāda sociālā palīdzība un pakalpojumi ir pieejami, prast atrast nepieciešamo informāciju tās saņemšanai
 3. Smelties pieredzi no pensionāru organizāciju darbības
 4. Apgūt pamatiemaņas sava mikro biznesa uzsākšanai

Mācību kursa plānojums

Nodarbību skaits 10. Nodarbību ilgums – 6 akadēmiskās stundas, no tām 2 stundas – saruna, 4 stundas – praktiskās nodarbības

Mācību kursa tematiskais plāns

Nr.

Tēma

Forma

Skaits

Nodarbības mācīšanās mērķis

Mācību līdzekļi

Sagatavo LV

1

Veselīga un aktīva novecošanās (visiem moduļiem)

Saruna/ praktiska nodarbība

2/4

Izprast novecošanās procesa būtību un aktīvas novecošanās  pamatprincipus

Mācību klase ar datoru un projektoru, pa datoram uz 2-3 studentiem, interneta pieeja.

Signe Tomsone

2

Kādu sociālo palīdzību un kur var saņemt?

Saruna/ praktiska nodarbība

2/4

Izprast valsts un pašvaldību lomas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu sniegšanā. Mācēt atrast, kādu sociālo palīdzību konkrētais pensionārs var saņemt

Mācību klase ar datoru un projektoru, pa datoram uz 2-3 studentiem, interneta pieeja

Dagnija Staķe/ Baiba Paševica

3

Kādus sociālos pakalpojumus un kur var saņemt?

Saruna/ praktiska nodarbība

2/4

Mācēt atrast, kādus sociālos pakalpojumus un pie kādiem nosacījumiem konkrētais pensionārs var saņemt

Mācību klase ar datoru un projektoru, pa datoram uz 2-3 studentiem, interneta pieeja

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu datu bibliotēka

Dagnija/ Staķe/ Edvarts Pāvulēns

4

Veselības aprūpe un rehabilitācija

Saruna/ praktiska nodarbība

2/4

Izprast, kādus veselības aprūpes vai rehabilitācijas pasākumus un uz kādiem nosacījumiem konkrētais pensionārs var saņemt

Mācību klase ar datoru un projektoru

Dagnija Staķe/ Baiba Paševica

5

Kā uzsākt savu biznesu (I)?

Saruna/ praktiska nodarbība

2/4

Apzināties savas stipras un vājās puses, ģenerēt biznesa idejas

Mācību klase ar datoru un projektoru, pa datoram uz 2-3 studentiem, interneta pieeja

Mārtiņš Valters

6

Kā uzsākt savu biznesu (II)?

Saruna/ praktiska nodarbība

2/4

Izvēlēties pieņemamāko biznesa ideju. Izstrādāt personīgās SW, SO un ST stratēģijas

Mācību klase ar datoru un projektoru, pa datoram uz 2-3 studentiem, interneta pieeja

Mārtiņš Valters

7

Kādā formā organizēt savu biznesu?

Saruna/ praktiska nodarbība

2/4

Izprast katras uzņēmējdarbības formas priekšrocības un trūkumus, izprast reģistrācijas dokumentus un procesus

Mācību klase ar datoru un projektoru, pa datoram uz 2-3 studentiem, interneta pieeja

 

Mārtiņš Valters

8

Kādu nodokļu maksāšanas sistēmu izvēlēties?

Saruna/ praktiska nodarbība

2/4

Izprast nodokļu sistēmas pamatus, izvēlēties savai saimnieciskajai darbībai piemērotāko nodokļu maksāšanas režīmu.

Mācību klase ar datoru un projektoru, pa datoram uz 2-3 studentiem, interneta pieeja

MS Excel modeļi

Mārtiņš Valters

9

Kā noteikt, vai bizness atmaksāsies?

Saruna/ praktiska nodarbība

2/4

Prasme novērtēt nepieciešamos ieguldījumus un tekošos izdevumus, prognozēt ieņēmumus un noteikt, vai saimnieciskās darbības uzsākšana nesīs vēlamo peļņu.

Mācību klase ar datoru un projektoru, pa datoram uz 2-3 studentiem, interneta pieeja

MS Excel modeļi

Mārtiņš Valters

10

Līdzekļu mikro biznesa uzsākšanai iegūšanas iespējas

Kursa kopsavilkums, informācija par citiem mācību moduļiem, anketēšana.

Saruna/ praktiska nodarbība

2/4

Prasme atrast potenciālos aizdevējus un novērtēt kredīta izmaksas. Izpratne par preču/ pakalpojumu pārdošanai nepieciešamajām darbībām Atgriezeniskās saites sniegšana mācību materiālu un procesu pilnveidošanai.

Mācību klase ar datoru un projektoru, pa datoram uz 2-3 studentiem, interneta pieeja

MS Excel modeļi

 

Anketas studentiem

Mārtiņš Valters

 

Literatūra

 1. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
 2. Likums “Par pašvaldībām”
 3. Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”;
 4. Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumi Nr.550 „Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”;
 5. Ministru kabineta 2012.ghada 18. decembra noteikumi Nr.913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni”;
 6. Atsevišķu pašvaldību saistošie noteikumi
 7. Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (3.panta piektais punkts un 25.pant)s;
 8. Likums „Par dzīvojamo telpu īri” (36.1 pants)
 9. Ministru kabineta noteikumi Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”
 10. Ministru kabineta noteikumi Nr.829 “Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu
 11. MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta"
 12. Ārstniecības likums 16.pants 
 13. Pacientu tiesību likums 5.pants 
 14. Ministru kabineta noteikumi Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
 15. Farmācijas likuma 5.panta 20.punkts
 16. Ministru kabineta noteikumi Nr.899 Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība
 17. Ministru kabineta noteikumi Nr.1474 Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi
 18. MK 13.06.2017. not. Nr.338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
 19. Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumi Nr. 914 „Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus".
 20. Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.
 21. Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumi Nr. 1472 „Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus - tiflotehniku un surdotehniku
 22. Ministru kabineta noteikumi Nr.914 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums
 23. Biedrību un nodibinājumu likums
 24. Komerclikums
 25. Likums Par nodokļiem un nodevām
 26. Likums Par pievienotās vērtības nodokli
 27. Likums Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
 28. Likums par valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksām
 29. Likums Par uzņēmumu peļņas nodokli
 30. Mikrouzņēmuma nodoklis