4.moduļa programma

Mācību kursa apraksts

Kā izvairīties no vientulības un to pārvarēt

Kursa mācīšanās mērķi

 1. Apzināties un pieņemt novecošanās procesu kā jaunu dzīves posmu, izmantot iespējas šo posmu dzīvot daudzveidīgi un aktīvi.
 2. Veidot izpratni par vientulības cēloņiem.
 3. Paplašināt izpratni par resursiem vientulības pārvarēšanai un to izmantošanas iespējām.
 4. Sekmēt dzīves situācijas izvērtēšanas, plānošanas un sadarbības  prasmes.

 

Mācību kursa plānojums

Nodarbību skaits 10. Katras nodarbību ilgums – 6 akadēmiskās stundas. Nodarbības notiek interaktīvi un ietver pasniedzēju prezentācijas, individuālo darbu un darbu grupās. Pasniedzēji balstās uz dalībnieku personisko pieredzi, zināšanām, prasmēm un sekmē dalībnieku mijiedarbību un izaugsmi.

Mācību kursa tematiskais plāns

Nr.

Tēma

Forma

Skaits

Nodarbības mācīšanās mērķis

Mācību līdzekļi

1

Veselīga un aktīva novecošanās  un  vientulība:

•Kas ir vientulība un kad cilvēki jūtas vientuļi:

•Subjektīvie  un objektīvie un vientulības cēloņi

•Serge Gingere cilvēka resursu pentagramma

•Nāve un vientulība

Pasniedzēju prezentācijas, dalībnieku mācīšanās individuāli un grupās.

6

Izprast novecošanās procesa būtību un aktīvas novecošanās   pamatprincipus.

Zināšanas par vientulību un galvenajiem resursiem tās pārvarēšanai.

 

Projektors, dators (ar interneta pieeju), darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu, prezentāciju izdrukas

2

Komunikācijas pamati. Verbālā un neverbalā komunikācija, saskarsmes grūtības un sarunu vadīšanas tehnikas.

Pasniedzēju prezentācijas, dalībnieku mācīšanās individuāli un grupās

6

Izpratne par veselīga uztura nozīmi ķermeņa funkcionēšanā. Prasmes veselīga uztura izvēlē un plānošanā.

Projektors, dators (ar interneta pieeju), darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu, prezentāciju izdrukas

3

Sarunas

 • Sarunu vadīšanas tehnikas
 • Konfliktu risināšana
 • Pensionāru biedrības – līdzeklis, lai izvairītos no vientulības

Pasniedzēju prezentācijas, dalībnieku mācīšanās individuāli un grupās

6

Izpratne par to, kā kustības saglabā ķermeņa un gara možumu. Prasmes regulāri nodarboties ar vienkāršām fiziskām aktivitātēm

Projektors, dators (ar interneta pieeju), darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu, prezentāciju izdrukas

4

Vērtības:

•Vērtību loma un izpausmes dzīvē.

•Vērtību veidošanās.

•Vērtību pārvērtēšana un to izaicinājumi. 

•Vērtības personības un pasaules attīstības kontekstā (Klēra Greivza sociālās evolūcijas teorija).

•Starppaaudžu vērtību konflikti (Viljama Štrausa un Neila Hova teorija).

Pasniedzēju prezentācijas, dalībnieku mācīšanās individuāli un grupās

6

Personisko vērtību dziļāka apzinātība. Jaunas zināšanas un pieredze par vērtību lomu vientulības pārvarēšanā.

Projektors, dators (ar interneta pieeju), darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu, prezentāciju izdrukas

5

Laiks kā vērtība:

•Laiks kā vērtība un valūta. (Laika atainojums filozofijā, mākslā un literatūrā).

•Laika plānošana un vadība (mērķu noteikšana, plānošanas rīki, pašmotivācija plānu īstenošanai).

Pasniedzēju prezentācijas, dalībnieku mācīšanās individuāli un grupās

6

Zināt par laika izmantošanas iespējām un prasmes laika plānošanā.

Projektors, dators (ar interneta pieeju), darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu, prezentāciju izdrukas

6

Emocionālā inteliģence un vientulība:

•Emociju izpratnes nozīme cilvēka psihiskās veselības un dzīves kvalitātē

•Pašapziņa un dzīvesprieks •Paškontrole un tās tehnikas •Tolerances, empātijas, uzticēšanās  nozīme savstarpējās attiecībās

 

Pasniedzēju prezentācijas, dalībnieku mācīšanās individuāli un grupās

6

Zināt par emocionālās inteliģences lomu attiecību veidošanā. Prasmes emocionālās inteliģences attīstīšanai.

Projektors, dators (ar interneta pieeju), darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu, prezentāciju izdrukas

7

Sociālais resurss un vientulība I:

•Cilvēku tipoloģija- kā tā mums palīdz un traucē.

•Eneagramma un eneatipi.

•Problēmcilvēku tipi.

•Saskarsmes barjeras: verbālā un neverbālā komunikācija.

•Prasme klausīties

•Stereotipi un to loma saskarsmē

•Sociālās lomas.

Pasniedzēju prezentācijas, dalībnieku mācīšanās individuāli un grupās

6

Zināšanas labākai saskarsmei. Prasmes saskarsmes barjeru pārvarēšanai.

Projektors, dators (ar interneta pieeju), darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu, prezentāciju izdrukas

8

Sociālais resurss un vientulība II:

•Problēmu un konfliktu risināšana

•Sadarbība un līdzdalība neformālos sociālos tīklos/ grupās / organizācijās

•Līdzdalības atbalsta institūcijas.

Pasniedzēju prezentācijas, dalībnieku mācīšanās individuāli un grupās

6

Zināšanas par līdzdalības iespējām sabiedrībā. Problēmu un konfliktu risināšanas prasmes.

Projektors, dators (ar interneta pieeju), darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu, prezentāciju izdrukas

9

Intelektuālais resurss un vientulība:

•Smadzeņu treniņa nozīme un iespējas

Pasniedzēju prezentācijas, dalībnieku mācīšanās individuāli un grupās

6

Prasmes smadzeņu treniņam.

Projektors, dators (ar interneta pieeju), darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu, prezentāciju izdrukas

10

Vientulība un pašizpausme:

•Māksla un mākslinieciskās jaunrades daudzveidība, to loma saskarsmē

•Profesionālās darbības turpinājums

Kursa kopsavilkums, dalībnieku apmierinātības novērtējums (anketēšana.

Pasniedzēju prezentācijas, dalībnieku mācīšanās individuāli un grupās

6

Pašizpausmes  prasmju novērtējums un attīstība.

Atgriezeniskās saites sniegšana mācību materiālu un procesu pilnveidošanai.

Projektors, dators (ar interneta pieeju), darba lapas, izdales materiāls lasīšanai par noteiktu tēmu, prezentāciju izdrukas Anketas dalībniekiem.

 

Literatūra

 1. R. Prīslija „Laika menedžments”, JUMAVA 2003
 2. B. Jensone „Desmit domas par laiku” ATENA 2003
 3. I. Kudrjavcevs „Miera ārsta padomi” Zvaigne ABC 2013
 4. Д. Бек, К. Кован Спиральная динамика Открытый мир, 2006
 5. Г. Архангельский Время на отдых Альпина, Москва, 2013
 6. Рами Блект Тройная мудрость АСТ Москва
 7. Серж Гингер, Анн Гингер Гештальт –терапия контакта С-Петербург 1999
 8. Тимоти Голови Максимальная самореализация Альпина 2010
 9. Aktīvās novecošanās situācija Latvijā, Labklājības Ministrija
 10.  Гарри Лорейн, Джерри Лукас «Развитие памяти. Классическое руководство по улучшению памяти»
 11. Чарлз Дахигг  Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе.
 12. Роб Янг. М.: Претекст, 2012«Уверенность в себе. Умение контролировать свою жизнь»

 

 

Saites zināšanu papildināšanai par dažādām tēmām

http://arzamas.academy/courses

https://www.lektorium.tv/

http://universarium.org/

http://lectoriy.mipt.ru/

http://teachpro.ru/

https://ru.khanacademy.org/

https://www.coursera.org/browse/?_facet_changed_=true&primaryLanguages=ru

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898

https://openedu.ru/

http://univertv.ru/

https://pruffme.com/

http://www.intuit.ru/studies/courses

http://uchinovoe.ru/

https://4brain.ru/

http://universiality.com/kursi-online-obucheniya